Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en website. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel de grootste zorg is besteed aan de samenstelling van deze website, aanvaardt Voogt Service Innovation geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van op deze site of op een gekoppelde website voorkomende informatie, alsmede aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of deze website of met de onmogelijkheid de webpagina of website te kunnen raadplegen. Voor een specifieke vraag of advies en informatie kunt u zich rechtstreeks wenden tot Voogt Service Innovation.

Overname van de artikelen op deze website is niet toegestaan.

All articles of this disclaimer apply to the web page and website. By using the web page you agree unconditionally with this disclaimer.

Although the greatest care has been devoted to the content of this website, Voogt Service Innovation cannot be held liable in any way for the consequences of activities undertaken on the basis of any information on this website or any linked website as well as for any damage which has occurred or may occur in connection with and/or results from the use of the web page or website or to the impossibility to use the web page or website. For a specific question or advice and information, please contact directly Voogt Service Innovation.

Copying of the articles on this website is not permitted.