Privacy en Cookie verklaring (uitgebreide versie)

Welkom. Hieronder leggen wij aan u uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Zowel bij een bezoek aan / via de website als in het kader van de dienstverlening (indien van toepassing).

1. Via de website; persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw randapparatuur en/of de software (de browser) informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand.

De volgende informatie wordt verwerkt en opgeslagen, totdat deze automatisch wordt verwijderd:

-           het IP-adres van uw randapparatuur, waarmee verbinding wordt gemaakt met onze server/ website;

-           de datum, tijd en duur van deze toegang;

-           de naam en URL van de opgevraagde bestanden;

-           de website/toepassing van waaruit de toegang is verzocht (referrer URL).

Voor zover het persoonsgegevens betreft geschiedt deze verwerking op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Uw identiteit volgt niet uit de verzamelde gegevens en dat is ook niet het doel van de verzameling.

De verwerking van voornoemde gegevens geschiedt voor de volgende doeleinden:

-           ten behoeve van een stabiele verbinding;

-           ten behoeve van de functies van de website en een comfortabel gebruik daarvan;

-           evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem;

-           evaluatie van de kwantiteit aan bezoekers en statistieken.

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van een jaar en vervolgens automatisch verwijderd.

Uw rechten als betrokkene, bij het verwerken van gegevens, worden toegelicht onder hoofdstuk 3.

Als u vragen heeft over de voornoemde verwerking kan u zich wenden tot:

Raymond Voogt

voogt@voogtserviceinnovation.nl

2. Via de website; Cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw randapparatuur (laptop, tablet, smartphone, enz.). In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met de gebruikte randapparatuur. Voor zover het persoonsgegevens betreft geschiedt deze verwerking op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang is daarbij gelegen in de optimalisatie van de website.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw randapparatuur worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

De bewaartermijn van de cookies varieert en hangt af van het beoogde gebruik. U kunt de cookies (automatisch of handmatig) verwijderen van uw randapparatuur en/of gebruik maken van de mogelijkheden genoemd in 2.3 (cookies weigeren), met de kanttekeningen die daarbij in 2.3 worden vermeld.

2.1 Functionele cookies

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van de website voor u mogelijk en aangenamer te maken.

2.2 Analytische cookies - Google Analytics

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Daarbij worden door Google gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website bestaat uit onder meer:

-           browsertype/-versie;

-           het gebruikte besturingssysteem;

-           referrer URL (de eerder bezochte pagina;

-           hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres);

-           tijd van de serveraanvraag.

Google verwerkt deze informatie op basis van het EU-US Privacy Shield. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en op behoeften gerichte vormgeving van deze internetpagina's.

Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat identificatie niet mogelijk is (zgn. IP-maskering). De maatregelen als genoemd in de ‘handleiding voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn in acht genomen, hetgeen onder meer betekent;

 - dat Google is gebonden aan een verwerkersovereenkomst;

- dat bij de Analytics-dienst de optie tot hergebruik door Google expliciet is uitgeschakeld;

- dat IP-adressen niet worden meegestuurd, zodat identificatie moeilijker is (er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres);

- de optie 'gegevens delen' is uitgezet;

- er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookie;

- er een opt-out wordt geboden.

2.3 Cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen. U kunt ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens voorkomen, door het installeren van een add-on. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken.

3. Rechten van betrokkenen

Een betrokkene heeft, binnen de grenzen van wet- en regelgeving, recht op inzage, rectificatie, vergetelheid en/of het maken van bezwaar tegen of het verzoeken om beperking van de verwerking van diens persoonsgegevens en/of het recht om persoonsgegevens overgedragen te krijgen. Wij zullen ieder verzoek ter zake beoordelen op grond van de geldende wet- en regelgeving. Wij zullen bij ieder verzoek de identiteit dienen te verifiëren, van degene die het verzoek heeft ingediend.

4. Diversen

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan (entiteiten of personen gevestigd in) een land buiten de Europese Unie (met uitzondering van Google Analytics; zie 2.2). De persoonsgegevens zullen niet voor marketingdoeleinden aan derden worden doorgegeven. Wij maken gebruik van verwerkers, bijvoorbeeld in het kader van de ICT-voorziening. Verwerkers zijn onder meer gehouden de persoonsgegevens geheim te houden, te beveiligen en alleen te verwerken conform het doel en de middelen als bepaald door Voogt Service Innovation.

5. Contactgegevens verantwoordelijke

De contactgegevens van de verantwoordelijke zijn:

Raymond Voogt

voogt@voogtserviceinnovation.nl